Handelsbetingelser

HANDELSBETINGELSER

1. AFTALEN 

 • 1.1  I disse standardbetingelser henviser ”for- brugeren” til den person, der som køber hovedsaligt udenfor sit erhverv har hand- let med Classic Tyres ApS (herefter ”Classic Tyres”).
 • 1.2  Disse standardbetingelser gælder for alle tilbud, bestillinger, salg, leverancer og monteringer mellem parterne.
 • 1.3  Classic Tyres tilbyder i forbindelse med salget følgende tillægsprodukter/-ydelser, som forbrugeren kan kombinere efter behov: 
  • Montering af det solgte direkte hos forbrugeren.

2. PRIS 

 • 2.1  Alle priser, der fremgår af Classic Tyres’ hjemmeside (www.ClassicTyres.dk), inkluderer levering, Dansk Moms (25%) og samtlige omkostninger/gebyrer.
 • 2.2  De tillægsydelser som fremgår af punkt 1.3 sælges separat.

3. BETALING 

 • 3.1  Betaling forfalder på tidspunktet for overgivelse til forbrugeren, og Classic Tyres yder således ingen kredit.
 • 3.2  Forbrugeren angiver kortoplysninger ved bestilling. Pengene trækkes imidlertid først på kortet på tidspunktet for afsendelse af det solgte. I det omfang forbrugeren har tilkøbt montering, trækkes pengene efter monteringen.
 • 3.3  Såfremt leveringen og eventuel montering udskydes på grund af forbrugerens forhold (fordringshavermora), er forbrugeren alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til Classic Tyres, som om levering var sket til aftalt tid.
 • 3.4  Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er Classic Tyres berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med 2 % pr. påbegyndt må- ned.
 • 3.5  Forbrugeren er ikke berettiget til at mod- regne med eventuelle modkrav på Classic Tyres, som ikke er skriftligt anerkendt af Classic Tyres, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. 

4. LEVERINGSTID 

4.1 Ved bestilling anslås leveringstiden af Classic Tyres efter bedste skøn og i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved bestillingens afgivelse. En udskydelse af leveringstiden med 3 uger på grund af Classic Tyres’ forhold anses i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for Classic Tyres. 

4.2 Såfremt en forsinkelse skyldes, at Classic Tyres er i en situation som angivet i punkt 7.3, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer. Begge parter skal dog være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Denne bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. 

4.3 Classic Tyres skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele forbrugeren om ændringer i leveringstiden. 

5. MANGLER OG REKLAMATION 

5.1 Ved levering skal forbrugeren straks foranledige, at det foretages en undersøgelse af det solgte. 

5.2 I tilfælde af fejl og mangler ved det solgte, som forelå på tidspunktet for overgivelse til forbrugeren, yder Classic Tyres forbrugeren to års reklamationsret. 

5.3 Reklamationsretten er betinget af, at forbrugeren meddeler Classic Tyres om fejlen / manglen inden rimelig tid efter, at forbrugeren har opdaget fejlen / manglen. 

5.4 Forbrugerens meddelelse skal uanset punkt 5.3 altid være kommet frem til Classic Tyres indenfor to år efter købet. Meddelelser om fejl / mangler, som kommer frem efter denne frist er uden virkning for Classic Tyres. 

5.5 Efter Classic Tyres’ valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret. 

5.6 Kun i det omfang Classic Tyres ikke inden- for rimelig tid afhjælper eller omleverer i henhold til punkt 5.5 kan forbrugeren: 

 • ophæve købet, hvis manglen er væsentlig eller 
 • kræve et passende afslag i prisen 

5.7 Reklamationsretten bortfalder, i det omfang det solgte er (forsøgt) ændret, repareret eller lignende af andre end Classic Tyres eller en af Classic Tyres antaget underleverandør. 

5.8 Forbrugeren hæfter selv for afhjælpningen og / eller omleveringen af fejl / mangler, som er opstået efter det solgte blev over- givet til forbrugeren. Classic Tyres forbeholder sig derfor retten til at opkræve honorar for udført arbejde, som ikke er dækket af reklamationsretten, jf. punkt 5.2. 

E-mail adresse: info@ClassicTyres.dk 

5.9 Såfremt forbrugerens reklamation viser sig at være ubegrundet, således at der ikke ved Classic Tyres’ undersøgelser kan konstateres fejl / mangler ved det solgte eller monteringen, forbeholder Classic Tyres sig at opkræve et rimeligt gebyr for forgæves at have foretaget undersøgelsen. 

5.10 Bestemmelserne i punkt 5.1 – 5.9 gælder tilsvarende for fejl / mangler ved montering, i det omgang monteringen er udført af Classic Tyres eller af en af Classic Tyres antaget underleverandør. 

6. UNDERLEVERANDØR 

6.1 Classic Tyres har ved opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til denne aftale ret til at antage en underleverandør til udførelse af arbejdet. 

7. ANSVAR 

7.1 Såfremt forbrugeren lider et tab som følge af fejl / mangler ved det solgte eller ved eventuel montering foretaget af Classic Tyres eller en af Classic Tyres antaget underleverandør, kan dette alene kræves erstattet af Classic Tyres, i det omfang skaden er en forudseelig følge af en fejl begået af Classic Tyres. 

7.2 Classic Tyres er ikke ansvarlig for følgeskader samt person- eller tingskader, som forårsages af fejl / mangler ved det solgte, medmindre andet følger af præceptiv lovgivning. 

7.3 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Classic Tyres, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefyld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på trans- portmidler, almindelig vareknaphed, re- striktioner af drivkraft, særlige vejrforhold samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. 

7.4 Det påhviler Classic Tyres uden ugrundet ophold skriftligt at underrette forbrugeren, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt. 7.3. 

8. FORTRYDELSESRET 

8.1 Classic Tyres yder forbrugeren 14 dages fortrydelsesret fra tidspunktet for overgivelse af det solgte til forbrugeren. 

8.2 Såfremt forbrugeren ønsker at udnytte sin fortrydelsesret, skal dette oplyses Classic Tyres skriftligt pr. e-mail eller almindelig post. 

8.3 Forbrugerens fortrydelsesret er betinget af, at det solgte kan leveres tilbage i samme stand, som det blev modtaget. Dette indebærer f.eks., at montering ikke er påbegyndt. 

Telefon nr.: 4466 2903 CVR.nr.:36 69 13 01